INV_SF-G.png
產品特色:

 1. * 雙重規格搭載
 2. * 高性能向量控制技術
 3. * 循跡補償機能
 4. * 煞車晶體內藏(22KW以下)
 5. * 內建RS-485介面
 6. * 優異性能‧負載能力200% 1S(-G) 
 7. * 硬體保護設計
 8. * 搭載Soft-PWM機能
 9. * 三角波機能(擺頻)
 10. * 搭載市電頻率運轉切換機能
 11. * 累計運作時間和參數密碼保護機能
 12. * PC端通訊軟體
 13. * 5點折線V/F曲線
 14. * 具備12組異警碼記錄功能

型錄下載pdf.png